Podsumowanie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z radością informujemy, iż: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dolnośląska Akademia Rozwoju, czyli my, ul.Wileńska 11/5, 52-113 z siedzibą we Wrocławiu, kontakt: Mirosław Schön, adres e-mail: biuro.darschon@gmail.com, nr. tel. 530 930 403 
2. Celem zbierania przez nas danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/ Panem a nami jaką jest zakupienie i realizacja wybranego/wybranych kursów oferowanych przez nas, w co wchodzi 

a) wystawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu zawierającego wymagane przez przepisy prawa dane;

b) kontakt w celu przekazania informacji dotyczących części praktycznej bądź ukończenia kursu.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez nas w celu realizacji wyżej wymienionej umowy. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
6.Odbiorcą danych może być PayU S.A., będący odrębnym Administratorem Danych Osobowych, przetwarzającym dane w celu realizacji procesu płatności za usługi. 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez nas. 
7. Nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
9. Naszą politykę prywatności można znaleźć pod adresem: Polityka prywatności

Pełna polityka

Platforma www.darschon.moodle.org.pl

Polityka prywatności

 

Firma Dolnośląska Akademia Rozwoju (DAR) dokłada wszelkich starań, aby powierzane dane przez naszych klientów, były chronione należycie i według obowiązującego prawa. Dlatego też mamy przyjemność przedstawić Ci uaktualnioną Politykę prywatności, która mówi o zasadach gromadzenia, przetwarzania i ochrony powierzanych nam przez Ciebie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług naszej platformy dostępnej pod adresem www.darschon.moodle.org.pl.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z przyjemnością informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön  z siedzibą we Wrocławiu, w skrócie DAR (ul. Wileńska 11/5, 52-113,  NIP 5741769995, REGON 151860398).

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - więc tylko do tego, na co wyraziłeś/łaś wyraźną zgodę.

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zamówienia, obecnie jest to PayU oraz nasza księgowość.

4. Nasza platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a)       poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b)      poprzez informacje gromadzone na platformie związane z realizacją etapów kursów.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia- po wyrażeniu przez Ciebie woli usunięcia Twoich  danych, zostaną one z naszej platformy.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza lub w celu realizacji konkretnego elementu wchodzącego w skład usługi, jak np.:

a) wystawienie certyfikatu zawierającego wymagane przez przepisy prawa dane;

b) kontakt z klientem w celu przekazania informacji dotyczących części praktycznej bądź ukończenia kursu.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Posiadasz prawo do żądania od administratora, tzn. nas dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w sytuacji gdy odmówisz ich podania, nie będziemy w stanie zrealizować dla Ciebie żądanej usługi.

11. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w procesie płatności poprzez serwis PayU jest PayU S.A. (z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495). Gromadzone dane przetwarzane są w celu realizacji płatności. Firma ta przetwarza Twoje dane zgodnie z zapisami własnej polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności naszej platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach klienci poinformowani zostaną w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Dolnośląską Akademię Rozwoju. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu z biurem. Formy kontaktu dostępne są w Regulaminie korzystania z serwisu (Regulamin zakupów i korzystania z platformy e-learningowej Dolnośląskiej Akademii Rozwoju).

 

·         Jakie dane o Tobie zbieramy? W jaki sposób je przetwarzamy?

Podczas tworzenie nowego konta (rejestracji), zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, email, numer telefonu, login, miejsce i datę urodzenia. Dane takie jak imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia są przetwarzane tylko i wyłącznie do celu realizacji usługi jaką jest kurs kierownika i/lub wychowawcy wypoczynku a dokładnie do celów przygotowania zaświadczenia o ukończeniu kursu kierownika i/lub wychowawcy oraz do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, co jest wymogiem prawnym stawianym przez odpowiednie organy kontrolujące.

Dane kontaktowe tj. email oraz numer telefonu, gromadzone są w celu przekazywania informacji na temat realizowanego dla Ciebie kursu, tj. informacji na temat części praktycznej kursu.

W przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury gromadzone a następnie przetwarzane będą dane potrzebne do wystawienia wspomnianego dokumentu. Wgląd do wystawionych przez nas faktur ma nasza księgowość.

Wymagane w trakcie rejestracji dane osobowe czy też dane firmy muszą być zgodne z rzeczywistością.

Gromadzone przez nas dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego, w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszą firmą, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Pamiętaj, masz możliwość wprowadzania zmian lub usuwania swoich danych osobowych zbieranych w trakcie rejestracji i używanych do zalogowania się.

Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć. Są one częścią rachunku lub faktury i są przechowywane w celach księgowych.

Wszyscy nasi użytkownicy i klienci zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych z niniejszą polityką.

Szyfrowanie połączenia podczas komunikacji z Tobą następuje za pomocą protokołu SSL. 

·         Kontakt z Nami

Administrator danych: Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön ul. Wileńska 11/5, 52-113,  NIP 5741769995, REGON 151860398

Biuro obsługi klienta działa w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

Numer kontaktowy: 530 930 403

Wszelkie zapytania, uwagi prosimy przesyłać na adres biuro.darschon@gmail.com.Podsumowanie

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych, czyli Dolnośląską Akademię Rozwoju Mirosław Schön z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wileńska 11/5, 52-113 Wrocław, w celu realizacji umowy jaką jest zakupienie i realizacja wybranego/wybranych kursów oferowanych przez Dolnośląską Akademię Rozwoju.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe przekazane mogą być do podmiotu PayU S.A., będącego odrębnym Administratorem Danych Osobowych, przetwarzającym dane w celu realizacji procesu płatności za usługi;

6. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do momentu wywiązania się stron z zawartej umowy 

7. Zgodnie z dobrowolnością podawania danych mogę odmówić ich przekazania, jednak będzie to skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy jaką jest zakupienie dostępu do wybranego/wybranych kursów oferowanych przez Dolnośląską Akademię Rozwoju czego konsekwencją będzie brak możliwości realizacji usługi.


Pełna polityka