Regulamin

Regulamin zakupów i korzystania z platformy e-learningowej

Dolnośląskiej Akademii Rozwoju

 

1.       Podmiotem świadczącym usługi w ramach platformy darschon.moodle.org.pl oraz organizatorem szkoleń i kursów jest Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön z siedzibą przy ul. Wileńskiej 11/5, 52-113 Wrocław, NIP 5741769995, REGON 151860398.

2.       Adres korespondencyjny tożsamy jest z siedzibą firmy, wskazaną w pkt.1 niniejszego regulaminu.

3.       Z organizatorem szkoleń i kursów klient może skontaktować się poprzez:

a.       Pocztę tradycyjną na wskazany powyżej adres;

b.      Telefonicznie – pod numerem 530 970 514 lub 530 930 403;

c.       Za pośrednictwem poczty elektronicznej – urszula.markiewicz.dar@gmail.com lub biuro.darschon@gmail.com;

d.      Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.darschon.com/kontakt.

4.       Części praktyczne szkoleń i kursów oraz egzaminy odbywają się w miejscach każdorazowo odrębnie ustalanych przez organizatora. Organizator zobowiązuje się  poinformować o dokładnym adresie zajęć nie później niż na 2 dni przed terminem ich realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.       Organizator zapewnia do realizacji zajęć trenera prowadzącego kursy i szkolenia posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i wiedzę merytoryczną.

6.       Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością.

7.       Osoba prowadząca zajęcia w ramach części praktycznej oraz przeprowadzająca egzamin ma prawo poprosić o opuszczenie sali uczestnika szkolenia, jeśli nie przestrzega on zasad ustalonych przez prowadzącego szkolenie, jest w stanie nietrzeźwym lub jego zachowanie uniemożliwia dalsze przeprowadzanie szkolenia. W tym przypadku osoba ta nie może ubiegać się o zwrot pieniędzy.

8.       Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön zastrzega sobie wszelkie prawa do udostępnianych w ramach przeprowadzonej usługi treści i materiałów. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

9.       Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Zastrzeżenia należy zgłosić:

a.       W zakresie platformy e-learning – w ciągu 3 dni kalendarzowych od zakupu dostępu do kursu;

b.      W zakresie części praktycznej i egzaminu oraz w innych kwestiach – w ciągu 3 dni kalendarzowych od wybranego terminu realizacji części praktycznej oraz egzaminu.

10.   Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji.

11.   Rekompensata w przypadku uznanej reklamacji może mieć formę: ponownej realizacji szkolenia/kursu, organizacji szkolenia uzupełniającego, rabatu na kolejne szkolenie lub kurs, przekazania dodatkowych materiałów szkoleniowych.

12.   Ze względu na charakter usługi nie jest możliwa rezygnacja z usługi i zwrot pieniędzy po uzyskaniu dostępu do kursu, z wyjątkiem sytuacji, w której organizator nie będzie mógł zrealizować całości usługi z przyczyn leżących po jego stronie.

13.   W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych wszelkie kwestie rozstrzygane są w sposób bieżący poprzez kontakt z przedstawicielem ze strony organizatora.

14.   Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za kurs. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji oraz wpisanie danych, na jaką dokument ma być wystawiony, w kwestionariuszu stanowiącym pierwszy moduł kursu.

15.   Ceny szkoleń i kursów podane na  stronie głównej oraz w opisie kursów są cenami brutto, właściwymi dla kursów, których część praktyczna oraz egzamin odbywał się będzie w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora.

16.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsc realizacji części praktycznej oraz egzaminu w ramach kursu.

17.   Realizacja części praktycznej w ramach kursu oraz przystąpienie do egzaminu możliwe jest tylko w miejscach i terminach wyznaczonych przez organizatora, chyba, że w drodze ustaleń z organizatorem postanowiono inaczej.

18.   Indywidualne ustalenie terminu realizacji części praktycznej oraz egzaminu w ramach kursu wiąże się z dodatkową opłatą.

19.   a) W przypadku kursu wychowawcy i kierownika wypoczynku, 
cena kursu zawiera usługę polegającą na przyznaniu dostępu do materiałów w ramach platformy e-learningowej na okres oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych, a także przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiedzę. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
b) W przypadku kursu Animatora czasu wolnego cena obejmuje szkolenie stacjonarne. 

20.   Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest przystąpienie do części praktycznej kursu oraz do egzaminu oraz uzyskanie wyniku pozytywnego.

21.   Konto użytkownika po upływie terminu 30 dni ukończenia kursu może zostać usunięte przez administratora, co wiąże się z utratą dostępu do materiałów zamieszczonych na platformie.

22.   Dostęp do kursu w ramach platformy przyznawany jest automatycznie po zarejestrowaniu przez system płatności. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy skontaktować się z organizatorem.

23.   Do korzystania z platformy konieczny jest dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet.

24.   Aby uzyskać dostęp do kursu, konieczne jest stworzenie profilu użytkownika na platformie darschon.moodle.org.pl. Przy zakładaniu profilu niezbędne jest podanie wymaganych danych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia). Klient posiada dobrowolność podania danych rzeczywistych, zgodnych ze stanem faktycznym. Podane dane służą do kontaktu z klientem oraz do wystawienia odpowiedniego zaświadczenia po ukończeniu kursu.W przypadku skorzystania z możliwości odmówienia podania wymaganych danych nie będzie możliwe zrealizowanie przedmiotu umowy.

25.   Dostępne sposoby płatności za kurs to przelew przez system PayU, po którym użytkownik automatycznie uzyskuje dostęp do kursu, oraz przelew tradycyjny na konto organizatora – po uprzednim ustaleniu tego faktu z biurem. W przypadku przelewu poza systemem PayU dostęp do platformy nadawany jest ręcznie, co może wydłużyć proces do 2 dni roboczych.

26.   W przypadku ustalenia indywidualnego terminu realizacji części praktycznej oraz przystąpienia do egzaminu dodatkowa płatność z tego tytułu nastąpić może przelewem na konto organizatora bądź gotówką w dniu szkolenia. Forma płatności powinna zostać uprzednio ustalona z biurem organizatora. Przelew możliwy jest najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem.

27.  Klient zobowiązany jest do wyboru terminu realizacji części praktycznej w ramach kursu oraz przystąpienia do egzaminu. Wybór ten powinien dokonany zostać niezwłocznie po nabyciu dostępu do kursu. Zmiana wybranego terminu nastąpić może jedynie za wiedzą i zgodą organizatora w drodze ustaleń - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznych.

28.   Klient nie ma prawa ubiegać się o zwrot pieniędzy po uzyskaniu dostępu do kursu z tytułu rezygnacji i zaniechania przesłania kwestionariusza wyboru terminu realizacji części praktycznej.

29.   W ramach usług przeprowadzanych przez Dolnośląską Akademię Rozwoju zastosowanie mają oraz przestrzegane są przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawarte zostały w Polityce prywatności, dostępnej w menu głównym na platformie darschon.moodle.org.pl.

30.   W przypadku wystąpienia błędów na zaświadczeniu o ukończeniu kursu, wynikających z winy uczestnika (niepoprawne wpisanie danych w systemie) koszt wystawienia oraz przesłania nowego zaświadczenia wynosi 10 zł brutto, płatne przelewem na numer konta wskazany przez organizatora.

31. W pozostałych kwestiach, nieregulowanych przez niniejszy dokument, zastosowanie mają przepisy prawa.

 

 


Last modified: Tuesday, 14 May 2019, 2:49 PM